Ανακαίνιση τμήματος κλινικής

The project is about a clinical department during the reorganization of which it was considered necessary to upgrade and add nursing chambers, to create a day center of multiple activities, to create a space for nursing staff and to form an external fenced courtyard to relieve patients. International standards concerning hospitals were applied to the greatest possible extent, as it is an existing building shell. The design was based on the patient's peace of mind, the choice of appropriate materials and colors, the maximum exploitation of natural light, the unobstructed view of the sea and the addition of green. Architect engineer: Anna Benetou , Structural reinforcement engineer: Angelos Melekos , Mechanical engineer: Manolis Krakaris
Πρόκειται για τμήμα κλινικής κατά την αναδιαρρύθμιση του οποίου κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση και προσθήκη θαλάμων νοσηλείας, η δημιουργία κέντρου ημέρας πολλαπλών δραστηριοτήτων, η δημιουργία χώρου για το νοσηλευτικό προσωπικό και η διαμόρφωση εξωτερικής περιφραγμένης αυλής για την εκτόνωση των ασθενών. Οι διεθνείς προδιαγραφές που αφορούν σε χώρους νοσηλείας εφαρμόστηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, δεδομένου ότι πρόκειται για υπάρχον κτηριακό κέλυφος. Ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα την ψυχική ηρεμία των ασθενών, με την επιλογή κατάλληλων υλικών και χρωματισμών, τη μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός, την κατά το δυνατό απρόσκοπτη θέα της θάλασσας και την προσθήκη πρασίνου. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Στατική μελέτη: Άγγελος Μελέκος , Μηχανολογική μελέτη : Μανώλης Κράκαρης