Ανακαίνιση café-bar στην πλατεία Πυργίου

In this case we were asked to renovate a café, located in Pyrgi square, for more than forty years. Its character significantly altered the physiognomy of the building, hiding its architectural elements and its materiality. The layout, with the bar along the long side of the space worsened the given narrowness. All coatings and linings were removed, the old materials of the space were preserved and a series of steel curved beams with lighting were added, in memory of the former semi-cylindrical arch, which once housed the space, and which had been replaced by a concrete slab. The bar is now located at the back of the space, leaving the main space free for the development of seating.

Πρόκειται για την ανακαίνιση ενός καφέ που βρίσκεται στην πλατεία του Πυργίου για περισσότερο από σαράντα χρόνια. Ο χαρακτήρας του αλλοίωνε πολύ τη φυσιογνωμία του κτηρίου, αποκρύπτοντας τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία και τα υλικότητά του. Η διάταξη, με τον πάγκο εργασίας κατά μήκος της μακριάς πλευράς του χώρου επιδείνωνε τη δεδομένη στενότητα. Απομακρύνθηκαν όλες οι επικαλύψεις και επενδύσεις, συντηρήθηκαν τα παλιά υλικά του χώρου και προστέθηκε μία σειρά λεπτών καμπυλωμένων δοκών που φέρουν φωτισμό, εις ανάμνηση της παλιάς ημικυλινδρικής καμάρας, που άλλοτε στέγαζε το χώρο, και που κάποτε είχε αντικατασταθεί από πλάκα σκυροδέματος. Το μπαρ χωροθετήθηκε στο πίσω μέρος του χώρου, αφήνοντας τον κύριο χώρο ελεύθερο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.