Αποκατάσταση Κατοικίας στη Χίο

The present architectural study concerns the restoration and small height extension of a residential building. The street is of particular architectural interest with a continuous front of houses, built around the same period (early 20th century), with a standard typology: the characteristic structure base - trunk - crown and absolute facade symmetry, in combination with elements with Ottoman influences. This results in an eclectic typology, which is often found on the island. The facade of this building is structured by the base, the lower zone with the two openings that illuminate the basement, the trunk with the main entrance and two large windows framed by an elaborate structure with brick covered with white coating, which create a protruding cornice. The crown is quite low in height, in proportion to the other elements of the facade, something that will be visually corrected with the proposed extension in height.
The proposal creates a house on the ground floor and the attic, as well as two smaller apartments on the lower level. The aim of the study is to preserve and promote the architectural elements of the house and the best possible reuse, adapted to modern living conditions.

H παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην αποκατάσταση και στην καθ’ ύψος επέκταση διώροφου κτηρίου κατοικίας.Η οδός παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με συνεχές μέτωπο κατοικιών, χτισμένων περίπου το ίδιο διάστημα (αρχές 20ου αιώνα) και με χαρακτηριστική τυπολογία: οι όψεις παρουσιάζουν βασικές αρχές νεοκλασικισμού με τη χαρακτηριστική διάρθρωση βάση –κορμός – στέψη και απόλυτη συμμετρία στην όψη, σε συνδυασμό με στοιχεία με οθωμανικές επιρροές. Προκύπτει έτσι μία τυπολογία εκλεκτικιστική, που συναντάται συχνά στο νησί. Η όψη του εν λόγω κτηρίου διαρθρώνεται από τη βάση, την χαμηλότερη ζώνη με τα δύο ανοίγματα που φωτίζουν το υπόγειο, τον κορμό με την κεντρική είσοδο και δύο μεγάλα παράθυρα που πλαισιώνονται από επιμελημένη δομή με οπτόπλινθους καλυμμένους με λευκό επίχρισμά, που δημιουργούν προεξέχοντες σταθμούς και γείσα. Η στέψη είναι αρκετά χαμηλή σε ύψος, αναλογικά με τα υπόλοιπα στοιχεία της όψης, κάτι που θα διορθωθεί οπτικά με την υπερύψωση που προτείνεται.
Με την πρόταση δημιουργείται μία κατοικία στο ισόγειο και στο πατάρι, καθώς και δύο μικρότερα διαμερίσματα στο ημιυπόγειο (ισόγειο στην πίσω αυλή).
Στόχος της μελέτης είναι η διατήρηση και η ανάδειξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων της κατοικίας και η κατά το δυνατόν βέλτιστη επανάχρηση, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες ζωής.