Αποκατάσταση Κατοικίας στο Πυργί της Χίου

The house, most possibly constructed during the 17th century, is located in the center of the settlement of Pyrgi. It retains its dome structure at most parts. On the ground floor there are semi-cylindrical domes, while on the first floor there are cruciform domes. Metal tractors that end in keys on the facades are preserved and will be reinforced. Minor alterations have been made in the past, including the replacement of a first floor dome with a concrete slab and the closure of the atrium. It is proposed to locate a small house on the ground floor, where the stables used to be, and a second one on the first floor. The “xysta” on the facade (of the 20th century) will be preserved. The aim is to restore and enhance the originality of the overall structure.
Η κατοικία βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού του Πυργίου και είναι πιθανότατα του 17ου αιώνα. Διατηρεί τη θολοδομία της στο μεγαλύτερο μέρος της. Στο ισόγειο υπάρχουν ημικυλινδρικές καμάρες, ενώ στον όροφο σταυροθόλια. Διατηρούνται οι μεταλλικοί ελκυστήρες που καταλήγουν σε κλειδιά στις όψεις. Ελάχιστες αλλοιώσεις έχει υποστεί σε βάθος χρόνου, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση ενός θόλου του ορόφου με πλάκα σκυροδέματος και το κλείσιμο του αιθρίου. Προτείνεται η χωροθέτηση μιας μικρής κατοικίας στο ισόγειο, όπου άλλοτε υπήρχαν οι στάβλοι και μιας δεύτερης στον όροφο. Τα ξυστά της όψης (νεώτερο στοιχείο του 20ου αιώνα) συντηρούνται. Στόχος η αποκατάσταση και ανάδειξη των φερόντων στοιχείων και της συνολικής δομής της κατοικίας.