Αποκατάσταση και Επανάχρηση Βοηθητικών Κτηρίων_ Κάμπος Χίου

The two houses are part of a larger building complex in the area of Kampos in Chios. They used to be auxiliary buildings in the orchard, away from the road, on which the mansion was located. With this study, the load bearing masonry structure and the wooden roof are being restored and the buildings are transformed into contemporary residences, harmonized with the special aesthetics of the buildings in Kampos, as well as their immediate environment.
Architect: Anna Benetou | Civil Engineer: Panagiotis Chaviaras | Mechanical Engineer: George Sarris
Οι δύο κατοικίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κτηριακού συνόλου στον Κάμπο της Χίου. Ήταν βοηθητικά κτίσματα στο περιβόλι, μακριά από δρόμο, πάνω στον οποίο βρισκόταν το αρχοντικό. Με την μελέτη αυτή αποκαθίσταται ο φέρων οργανισμός και η στέγη και μετατρέπονται σε σύγχρονες κατοικίες, εναρμονισμένες με την ιδιαίτερη αισθητική των κτισμάτων του Κάμπου, καθώς και του άμεσου περιβάλλοντός τους.
Σχεδιάστηκε επίσης ο περιβάλλων χώρος με την πισίνα του κτήματος.