Αποκατάσταση κατοικίας στο Πυργί

The project concerns the restoration and reuse of a ground floor space in Pyrgi, Chios. It is a stone-built arched area with original use of stables and storage. The study aims at reinforcing the stonework, restoring tractors and converting the space into a home. It was decided to preserve the atmosphere that the "naked" space exudes today, so interventions are discrete, the partitions are usually transparent or perforated and placed freely in the space to leave the bearing structure and the particular architectural features of the building visible.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση ισόγειου χώρου στο Πυργί της Χίου. Πρόκειται για λιθόκτιστο καμαροσκέπαστο χώρο με αρχική χρήση στάβλου και αποθήκης. Η μελέτη αποσκοπεί στην ενίσχυση και αρμολόγημα της λιθοδομής, αποκατάσταση των ελκυστήρων και μετατροπή του χώρου σε κατοικία. Αποφασίστηκε η διατήρηση της ατμόσφαιρας που αποπνέει ο «γυμνός» σήμερα χώρος, οπότε οι παρεμβάσεις γίνονται διακριτά, τα χωρίσματα είναι συνήθως διάφανα ή διάτρητα και τοποθετημένα ελεύθερα στο χώρο ώστε να αφήνουν εμφανή το φέροντα οργανισμό και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτηρίου.