Αποπεράτωση Κατοικίας στην Πόλη της Χίου

The project concerns the completion of a house whose reinforced concrete structure was completed about twenty years ago. Although it was originally intended for two detached houses, it is now being designed as a single one, with the common areas upstairs, overlooking the view and the family bedrooms on the ground floor. Design stage: preliminary
Το project αφορά στην αποπεράτωση μιας κατοικίας της οποίας είχε ολοκληρωθεί μόνο ο φέρων οργανισμός πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Αν και αρχικά προοριζόταν για δύο ανεξάρτητες κατοικίες, τώρα μελετήθηκε ως μία ενιαία, με τους κοινόχρηστους χώρους στον όροφο με τη θέα και τα υπνοδωμάτια της οικογένειας στο ισόγειο. Στάδιο: προμελέτη