Καρδιολογικό Ιατρείο στην Αθήνα

The cardiology office is located on Alexandras Avenue, in a former apartment building, which over the years was gradually transformed into an office building.
The aim was to avoid any major changes regarding the partition walls, in order to preserve the oak floors and the interesting plaster elements of the ceilings. The area of major changes was limited to the old kitchen and bathroom, where the auxiliary spaces are located.
The new use was therefore integrated harmoniously, maintaining the original identity of the space.
Architectural Design: Anna Benetou
Supervision / Construction: Nikos Mountzouridis
Το καρδιολογικό ιατρείο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε άλλοτε κτήριο διαμερισμάτων κατοικίας, που με τα χρόνια μετατράπηκε σταδιακά σε κτήριο γραφείων.
Στόχος ήταν να αποφευχθεί η αλλαγή στη διαμερισματοποίηση, ώστε να διατηρηθούν τα δρύινα δάπεδα και τα ενδιαφέροντα γύψινα στοιχεία των οροφών. Η περιοχή μεγαλύτερων επεμβάσεων περιορίστηκε στη θέση της παλιάς κουζίνας και του λουτρού, όπου χωροθετήθηκαν οι βοηθητικοί και υγροί χώροι του ιατρείου.
Η νέα χρήση εντάχθηκε λοιπόν αρμονικά, διατηρώντας την αρχική ταυτότητα του διαμερίσματος.
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Άννα Μπενέτου
Επίβλεψη – Κατασκευή: Νίκος Μουντζουρίδης