Κατάστημα Ηλεκτρονικών Ειδών στη Χίο

While designing the store, the movement in space of the visitor and his interaction with the technology products available in the store, were the main aim. Thus, exhibition and storage spaces were created around the perimeter, leaving the space in the center free, where a sampling bench and a large work surface were placed, available to the user of the space.
Κατά τον σχεδιασμό του καταστήματος δόθηκε έμφαση στην κίνηση του επισκέπτη και στην αλληλεπίδρασή του με τα προϊόντα τεχνολογίας που διαθέτει το κατάστημα. Έτσι, δημιουργήθηκαν χώροι έκθεσης και αποθήκευσης περιμετρικά, αφήνοντας ελεύθερο τον χώρο στο κέντρο, όπου τοποθετήθηκε πάγκος δειγματισμού και μεγάλη επιφάνεια εργασίας, διαθέσιμη στον χρήστη του χώρου.