Κατάστημα Οπτικών στη Χίο

The main conceptual design idea of the store was to place all the functions in the center of the space (exhibition, storage, trying-on), leaving the perimeter of the store clear, along the large shop windows, to enhance the visual interaction with the island’s commercial street. A metal "cage" was created in the space, performing various functions: it bears the shelves’ columns, the mirrors and the lighting.
Architect: Anna Benetou. Civil Engineer/Construction Supervisor: Thodoris Kallergis, Photography: Manes Pangalos
Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού του καταστήματος ήταν η τοποθέτηση όλων των λειτουργιών στο κέντρο του χώρου (έκθεση, αποθήκευση, δοκιμή οπτικών), αφήνοντας καθαρό τον περιμετρικό χώρο του καταστήματος, κατά μήκος των μεγάλων βιτρινών, ώστε να ενισχυθεί η οπτική αλληλεπίδραση με τον εμπορικό δρόμο του νησιού. Δημιουργήθηκε ένας μεταλλικός «κλωβός» στο χώρο που επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες: φέρει τους ορθοστάτες στήριξης ραφιών, τους καθρέφτες και τον φωτισμό.