Κατάστημα Ρούχων στη Χίο

The corner store, located on the commercial street of the island, is a masonry structure, which was reinforced. The ground floor was formerly a shoe store and the upper floor a storage area, accessible by a makeshift staircase. In the present study, the two levels were converted into a chain clothing store.
Το γωνιακό κατάστημα, που βρίσκεται στον εμπορικό δρόμο του νησιού, είναι λιθόκτιστη κατασκευή, η οποία και ενισχύθηκε. Το ισόγειο ήταν παλιότερα μαγαζί υποδημάτων και ο όροφος αποθήκη, προσβάσιμη από μία πρόχειρη σκάλα, που αντικαταστάθηκε με νέα ξύλινη. Με την παρούσα μελέτη τα δύο επίπεδα μετατράπηκαν σε χώρους καταστήματος αλυσίδας ένδυσης.