Κατοικία στο Βροντάδο της Χίου

This is a new ground floor house of 200 sqm with basement in Vrontado, Chios. The main synthetic move was the introduction of a prism of auxiliary spaces to the extension of the central stairway, which crosses the building's volume and divides it into two sections: the unity of the private in the north and the unity of the public spaces in the south. The latter are arranged in a single space with large corner openings connecting it with the outdoor space. The bearing structure is made of reinforced concrete. For the facades white coating, large glass surfaces,the local stone and wood for the protruding elements are selected .
Πρόκειται για νέα ισόγεια κατοικία 200 τμ με υπόγειο στο Βροντάδο της Χίου. Βασική συνθετική κίνηση ήταν η εισαγωγή ενός πρίσματος βοηθητικών χώρων στην προέκταση του κεντρικού κλιμακοστασίου, που διαπερνάει τον κτηριακό όγκο και τον διασπάει σε 2 ενότητες: την ενότητα των ιδιωτικών στο βορρά και την ενότητα των κοινόχρηστων στο νότο. Οι τελευταίοι διατάσσονται σε έναν ενιαίο χώρο με μεγάλα γωνιακά ανοίγματα που τον ενοποιούν με τον υπαίθριο χώρο. Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην όψη επιλέγεται το λευκό επίχρισμα, οι μεγάλες επιφάνειες γυαλιού, το ξύλο, με το οποίο επενδύονται τα προεξέχοντα στοιχεία και η τοπική πέτρα.