Κατοικία στο Πυργί Χίου

The house located in the area "Agios Vassilios" in Pyrgi of Chios partially retains its original structure (exterior masonry, vaults on the ascending scale), but has undergone quite a lot of alterations: tiles, balconies, atrium closure. (20th century interventions with reinforced concrete). It was decided to maintain both phases of construction, as they are honest evidence of their time, responding to the respective needs.
A small apartment is created on each of the three levels.

Η κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Βασίλειος» στου Πυργί της Χίου διατηρεί εν μέρει την αρχική της δομή (εξωτερική τοιχοποιία, θολοδομία στην κλίμακα ανόδου), όμως έχει υποστεί αλλοιώσεις σε αρκετά μεγάλο βαθμό: πλάκες, εξώστες, κλείσιμο αιθρίου. (επεμβάσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα 20ου αι.). Αποφασίστηκε να διατηρηθούν και οι δύο φάσεις κατασκευής, καθώς αποτελούν ειλικρινή τεκμήρια της εποχής τους, ανταποκρινόμενες στις αντίστοιχες ανάγκες.
Δημιουργείται ένα μικρό διαμέρισμα σε καθένα από τα τρία επίπεδα.