Καφενείο στο Πυργί της Χίου

This is a cafe in the small square of Pyrgi in Chios. The building is located outside the medieval cohesive urban tissue of the village. It was built in the 1970s, when it was used as a tourist shop. We made sure that the design gives out the atmosphere of the time, revealing and preserving the mosaic floors, which were covered with tiles, and choosing the appropriate equipment and color schemes.
Πρόκειται για καφέ στη μικρή πλατεία του Πυργίου της Χίου. Το κτήριο βρίσκεται εκτός του μεσαιωνικού συνεκτικού πολεοδομικού ιστού του χωριού. Είχε οικοδομηθεί την δεκαετία του 1970, οπότε είχε τη χρήση καταστήματος τουριστικών ειδών. Φροντίσαμε ο σχεδιασμός να αποπνέει την ατμόσφαιρα της εποχής, αποκαλύπτοντας και συντηρώντας τα μωσαϊκά δάπεδα που σκεπάζονταν από πλακάκι και επιλέγοντας κατάλληλο εξοπλισμό και χρωματισμός.