Οδοντιατρείο στη Χίο

The design of the dental office was particularly challenging as it required the conversion of a ground floor commercial store into a two-room office with a waiting area and auxiliary spaces. For the interior partitions, full up to a height and with gaps at the top to allow natural light and air to pass through all areas, a free-flowing engraving was chosen. The white color is predominant, in combination with cobalt blue - in accordance with the selected dental equipment.
Ο σχεδιασμός του οδοντιατρείου αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς προϋπέθετε τη μετατροπή ισόγειου μονόχωρου εμπορικού καταστήματος σε χώρο δύο ιατρείων, με χώρο αναμονής και βοηθητικούς χώρους. Για τα εσωτερικά χωρίσματα, πλήρη μέχρι ενός ύψους και με κενά στο πάνω μέρος, ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση του φυσικού φωτός και αέρα σε όλους τους χώρους, επιλέχθηκε μία τεθλασμένη, ελεύθερη χάραξη. Κυριαρχεί το λευκό χρώμα, σε συνδυασμό με μπλε κοβαλτίου –σε συμφωνία με τον επιλεγμένο οδοντιατρικό εξοπλισμό.