Παραδοσιακό καφενείο στο Πυργί της Χίου

Construction phase

It is one of the oldest, traditional cafes on the square of the medieval settlement. The aim was to integrate modern facilities in an existing space with as mild as possible interventions. The preservation of the architectural features, the preservation and enhancement of the ancient spolia (in cylindrical columns and pillars) and, finally, the preservation of the intangible elements that compose the identity of the historic cafe, were the design criteria.
Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα, παραδοσιακά καφενεία της πλατείας του μεσαιωνικού οικισμού. Στόχος ήταν η ένταξη σύγχρονων εγκαταστάσεων σε έναν ήδη υπάρχοντα χώρο με όσο γίνεται ηπιότερες επεμβάσεις. Η διατήρηση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, η συντήρηση και η ανάδειξη των αρχαίων spolia που υπάρχουν (σε κυλινδρικά υποστυλώματα και πεσσούς) και τέλος, η διατήρηση των άυλων στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα του ιστορικού καφενείου, αποτέλεσαν τα κριτήρια σχεδιασμού.