Πρόταση Αποκατάστασης και Επανάχρησης Κτηρίου στη Χίο

The building seems to have been built during the first decade of the 20th century and has a very interesting morphology. It has the typical structure of a neoclassical building (base - trunk - crown) with obvious Ottoman influences (sahnisi, wooden framed closed balconies based on iron beams). The ground floor windows, openings intended for auxiliary and trade spaces, are defined with visible cornerstones. The corners of the building are defined in the same way. At floor level, which concerns the main house, the window frames appear more carefully constructed, with a protruding cornice at the top.
The construction is quite elaborate, with the load-bearing structure made of stone, with lacing in horizontal zones by metal tractors that end in keys. The horizontal zones are also connected in height with vertical metal elements.
Uses: On the ground floor there is a shop on two levels, storage rooms, a garage and the main staircase that leads to the first floor.
On the mezzanine there is a storage room and on the first floor, the family residence.
The aim of the restoration study is to enhance the architectural morphology of the building.

Το κτήριο φαίνεται να έχει οικοδομηθεί κατά τα διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μορφολογία. Είναι πλατυμέτωπη κατοικία, με τη μεγάλη όψη κατά μήκος της κεντρικής οδού (Κουντουριώτου). Έχει την τυπική διάρθρωση νεοκλασικού κτίσματος (βάση – κορμός – στέψη) με εμφανείς τις οθωμανικές επιρροές (σαχνισιά, κλειστοί δηλαδή εξώστες στηριζόμενοι σε μεταλλικά φουρούσια). Στη βάση δημιουργούνται οριζόντιες σκοτίες. Τα πλαίσια των παραθύρων του ισογείου, ανοίγματα προοριζόμενα για χώρους βοηθητικούς και εμπορίου, ορίζονται με εμφανείς γωνιόλιθους. Ομοίως ορίζονται και οι γωνίες του κτηρίου. Στο επίπεδο του ορόφου, που αφορά στην κυρίως κατοικία, τα πλαίσια των παραθύρων εμφανίζονται περισσότερο επιμελημένα, με προεξέχον γείσο στο πάνω μέρος τους.
Η κατασκευή είναι αρκετά επιμελημένη, με το φέροντα οργανισμό από λιθοδομή, με περίδεση σε οριζόντιες ζώνες από μεταλλικούς ελκυστήρες που καταλήγουν σε κλειδιά. Οι οριζόντιες ζώνες συνδέονται και καθ’ ύψος με κάθετα μεταλλικά στοιχεία.
Χρήσεις: Στο εσωτερικό του ισογείου υπάρχει ένα κατάστημα σε δύο στάθμες, αποθήκες, γκαράζ και το κεντρικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον όροφο.
Στο μεσοπάτωμα υπάρχει μία αποθήκη και στον όροφο βρίσκεται η κατοικία.
Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μορφολογίας του κτηρίου.