Σχεδιασμός Κατασκευής σε Περιβάλλοντα Χώρο

A “crooked” wooden pergola, based on cylindrical local stone columns was designed, abstractly responding to the "alley" that traditionally connects the house with the orchard. Here it connects the house with the outdoor living area.
Σχεδιάστηκε μία τεθλασμένη ξύλινη πέργκολα με βάσεις από Θυμιανούσικη πέτρα, αποδίδοντας αφαιρετικά την «αλέα» που παραδοσιακά συνδέει την κατοικία με το περιβόλι. Εδώ συνδέει την κατοικία με τον υπαίθριο καθιστικό χώρο.