Ανακαίνιση Εξοχικής Κατοικίας στον Εμπορειό της Χίου

The unique location of the summer house on a hillside, at a distance of 1 km from the port of Emporios in south Chios, has guided the architectural proposal for radical renovation towards two key decisions: the widening of the openings and a free plan, which leaves a clear zone at the perimeter, enhancing the unobstructed view. The living room is integrated with the kitchen, whose standard layout with the counters is replaced by a new one with a single central island. The two spaces are lightly separated by a perforated brick screen wall. The bedrooms are completely renovated and an extra bathroom is created.

Η μοναδική τοποθεσία της εξοχικής κατοικίας σε ένα ύψωμα, σε απόσταση 1 km από το λιμάνι του Εμπορειού στη Νότια Χίο κατηύθυνε την αρχιτεκτονική πρόταση πλήρους ανακαίνισης σε δύο βασικές αποφάσεις: τη διεύρυνση των ανοιγμάτων και την ελεύθερη κάτοψη, που, αφήνοντας καθαρή ζώνη περιμετρικά, εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη θέα από κάθε σημείο του χώρου. Το καθιστικό ενοποιείται με την κουζίνα, της οποίας η τυπική διάταξη με τους περιμετρικούς πάγκους αντικαθίσταται από μία νέα, με μία και μόνο κεντρική νησίδα –παρασκευαστήριο. Οι δύο χώροι χωρίζονται νοητά από μία διάτρητη κατασκευή από οπτόπλινθους. Τα υπνοδωμάτια ανακαινίζονται πλήρως και δημιουργείται ένα ακόμα λουτρό.