Ανακαίνιση Κατοικίας στον Κάμπο

In the existing building in Kampos a part of the ground floor which was used to be a storage space was reused and was unified with an extension of the building, adding new spaces to the newly formed dwelling, while a proposal for further expansion in the future was made.
Στο υπάρχον κτίσμα στον Κάμπο της Χίου έγινε επανάχρηση τμήματος του ισογείου που χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος σε κατοικία και ενοποιήθηκε με προέκταση του κτίσματος, προσδίδοντας νέους χώρους στη νέα διαμορφωμένη κατοικία, ενώ παράλληλα έγινε πρόταση για περαιτέρω επέκταση μελλοντικά.