Ανακαίνιση Kατοικίας στη Χϊο

The family structure changes, and, as a result, new functional requirements emerge, which, in this case created the need to split the older, large house into two smaller ones. One of these will house the former owners, while the second, in which a new kitchen, a fireplace and a staircase that connects it with an extra guestroom on the ground floor will house their child’s new the family.
Οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας συνεπάγονται νέες λειτουργικές απαιτήσεις, που στην προκειμένη περίπτωση δημιούργησαν την ανάγκη κατάτμησης της παλαιότερης, μεγάλης κατοικίας σε δύο μικρότερες. Η μία από αυτές θα στέγαζε το ζευγάρι των ιδιοκτητών, ενώ η δεύτερη, στην οποία δημιουργήθηκαν μία νέα κουζίνα, τζάκι και εσωτερική κλίμακα επικοινωνίας με ξενώνα στο ημιυπόγειο, την οικογένεια του παιδιού τους.