Εξοχική Κατοικία στην Κώμη

The small country house was designed to serve the needs of as many users as possible, in a limited space, as it will be inhabited seasonally. The clean and functional organization of the spaces, the ability for each one of the two levels to operate independently and, at the same time, the low cost, the short construction time and the ease of maintenance were among the requirements covered by this study. Architect: Anna Benetou , Civil engineer: Michalis Belegris
Η μικρή εξοχική κατοικία σχεδιάστηκε με σκοπό να εξυπηρετεί τις ανάγκες κατά το δυνατόν περισσότερων χρηστών σε περιορισμένο σχετικά χώρο, δεδομένου ότι θα κατοικείται εποχικά. Η καθαρή ογκοπλασία και η λειτουργική οργάνωση των χώρων, η δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του καθενός από τα δύο επίπεδα και παράλληλα το μικρό κόστος , ο σύντομος χρόνος κατασκευής και η ευκολία συντήρησης ήταν μεταξύ των απαιτήσεων που καλύφθηκαν με την παρούσα μελέτη. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Πολιτικός Μηχανικός: Μιχάλης Μπελέγρης