Οφθαλμολογικό Ιατρείο στη Χίο

In the design of the ophthalmology clinic, straight lines were used at the perimeter, circular ones at the center of the space, while the main material is wood. The basic aim was the ergonomics of the space and the provision of a large area of movement around the ophthalmological unit. The circular office is projected on the ceiling, creating a void to provide a source of room lighting.
Στο σχεδιασμό του οφθαλμολογικού ιατρείου χρησιμοποιήθηκαν ευθύγραμμες στην περίμετρο, και κυκλικές στο χώρο, χαράξεις και ως κύριο υλικό το ξύλο. Βασική προϋπόθεση αποτέλεσε η εργονομία του χώρου και η εξασφάλιση μεγάλης επιφάνειας κίνησης γύρω από την οφθαλμολογική μονάδα. Το ελεύθερο στο χώρο κυκλικό γραφείο, προβάλλεται καθ’ ύψος στην οροφή για να αποτελέσει πηγή φωτισμού του χώρου.