Ταξιδιωτικό Πρακτορείο στη Χίο

The double entry from two parallel roads to the ground-floor agency at the port of Chios, combined with the tightness of the space, led to a proposal that follows curved splines to achieve smooth flows into space. The interior of the curves indicates a stop and is intended for the workers or for people who are waiting, while the outside directs the traffic and is addressed to the attended customer. Lighting follows the same logic, defining and directing the flows.
Η διπλή είσοδος από δύο παράλληλους δρόμους στο ισόγειο πρακτορείο στο λιμάνι της Χίου σε συνδυασμό με τη στενότητα του χώρου, οδήγησε σε μία πρόταση που ακολουθεί καμπύλες χαράξεις [splines], για να πετύχει ομαλές ροές στο χώρο. Το εσωτερικό των καμπυλών δηλώνει στάση και προορίζεται για τους εργαζομένους ή για τα άτομα σε αναμονή, ενώ το εξωτερικό κατευθύνει την κίνηση και απευθύνεται στον εξυπηρετούμενο επισκέπτη. Ο φωτισμός ακολουθεί την ίδια λογική, οριοθετώντας και κατευθύνοντας τις ροές.