Όψη Φαρμακείου στη Χίο

The aim of redesigning the facade was to enhance the building, located on the main shopping street, as a whole. For this reason, the length of the shelter that was hiding the second floor was reduced, vertical lighting slots were created throughout the building’s height and coronation was emphasized. Also, a dense planting behind a metallic mesh was placed in order to cover the air conditioning units that altered the facade. The new inscriptions, inspired by old logos, were incorporated into the synthetic structure of the facade.
Στόχος του επανασχεδιασμού της όψης ήταν η ανάδειξη του κτηρίου στο σύνολό του. Για το λόγο αυτό, περιορίστηκε το μήκος του στεγάστρου που απέκρυπτε το δεύτερο όροφο, δημιουργήθηκαν κατακόρυφες σχισμές φωτισμού καθ’ όλο το ύψος και τονίστηκε η στέψη. Επίσης, τοποθετήθηκε μεταλλικό πλέγμα με πυκνή φύτευση προκειμένου να καλυφθούν οι κλιματιστικές μονάδες που αλλοίωναν την όψη. Οι νέες πινακίδες , εμπνευσμένες από λογότυπα προγόνων, ενσωματώθηκαν στη συνθετική δομή της όψης.