Εσωτερικό Κατοικίας στην Κέα

In this study, an interior living space in a Kea residence is being designed. As a basic synthetic tool we used the horizontal structural elements, such as the horizontal beams of the roof as well as bond timber beams in masonry walls used in traditional construction, in the position of which, concrete shelves are being created. As a flooring material forged cement is selected. Architects: Maria Vlachou, Anna Benetou

Στην παρούσα μελέτη σχεδιάζεται ο εσωτερικός χώρος κατοικίας στην Κέα. Βασικό συνθετικό εργαλείο αποτελούν τα οριζόντια δομικά στοιχεία, όπως οι οριζόντιες δοκοί της οροφής και η ανάμνηση των ξυλοδεσιών των παραδοσιακών κατασκευών του τόπου, στη θέση των οποίων ή παράλληλα σε αυτή δημιουργούνται ράφια. Ως υλικό δαπέδου επιλέγεται η πατητή τσιμεντοκονία. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Μαρία Βλάχου, Άννα Μπενέτου